Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató
Aszódi Gyöngyi, mint adatkezelő, (a továbbiakban Adatkezelő), az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) rendelkezései alapján, ezúton teszi
közzé adatvédelmi elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismeri el és egyúttal kötelezettséget vállal
arra, hogy adatkezelési tevékenysége minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak.
Jelen adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat egyben adatkezelési szabályzatnak is minősül.
Adatkezelő a www.testilelkijolet.hu internetes honlap (továbbiakban: honlap) minden látogatójának
személyes adatait és személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, regisztráció esetén a kezelésében álló
adatokat kizárólag úgy és abban a körben kezeli, ahogy és amelyre az érintettől a kifejezett hozzájárulást
megkapta.
A 2. pontban rögzített, hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a honlapot
Felhasználó (Felhasználó) a honlapon történő regisztrációval és a hírlevélre történő feliratkozással
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó adatait a szükség szerint elvégzendő szerkesztési
munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi
előírások betartása mellett kezelje, felhasználja. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy az adatközlés
önkéntes, a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok
helyesbítését vagy törlését igényelni
A Felhasználó (érintett) jelen Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az
Adatkezelőnek az abban meghatározottak szerinti adatkezeléséhez
2. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok
Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok az alábbiak:
- Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez
fűződő jog, (Alaptörvény)
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
(Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.)
- A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.),
- A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény (Btk.)
- Európai irányelvek, rendeletek GDPR
3. Alapvető kifejezések magyarázata az Infotv. értelmében:Érintett: Bármely, meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -
azonosítható természetes személy, jelen esetben a honlap felhasználója. Személyes adat: Az érintettel
kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adat: - a faji eredetre, a
nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, - az
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes
adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Adattovábbítás: Az adat
meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Nyilvánosságra hozatal: Az adat
bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon,
hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából. Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó
adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok
összessége.

4. A személyes adatok védelme

4.1. Az Infotv. alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az
adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A
személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó
személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes
adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul.
A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
Az Infotv. 5. § (1) bek. alapján személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b)
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
4.2. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet -
egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és
az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani
azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja.
4.3. Személyes adatot az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban
adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást
végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény
lehetővé teszi és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított
a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor
biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és
Magyarország között az érintetteknek jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az
adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat
tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell
tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
5. Az adatkezelés menete, jogcíme, időtartama
Jelen honlapon zajló mindennemű adatrögzítés, -kezelés és -továbbítás kizárólag önkéntes hozzájáruláson
alapszik.
A honlap letöltése alkalmával Adatkezelő a szolgáltatás fejlesztése és a visszaélések megelőzése érdekében
rögzíti az érintett adatait, amely az érintett IP-címére és a letöltött oldal nevére terjed ki. Az adatkezelés
jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdése képezi, az
adatkezelés időtartama a (7) bekezdés szabályai szerint kerül megállapításra. Amennyiben nem kíván
személyes adatot megadni, kérjük, ne regisztráljon a honlapra.
A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználószámítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében. A cookie-k kisméretű programok vagy fájlok, melyeket az érintett internetes böngészője
ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a
meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az
alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi
letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya
a honlap böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy nem tudja a honlap
bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni. A cookie-t a felhasználó képes
törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében annak alkalmazását. A cookie-k kezelésére
általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti
megnevezéssel van lehetőség.
5.2. Az adatkezelés célja
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban
írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek
vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel -
a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott
személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy
felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott
e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az
e-mail címet regisztrálta.
5.3. A felhasználói adatbázis
A honlap tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásai regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára
egyaránt elérhetők. A rendszeres hírlevél-szolgáltatáshoz regisztráció szükséges, amely kizárólag
elektronikus úton, online lehetséges.
Az adatkezelés célja: a honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett
által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldés érdekében tárolja.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, és az Ektv. 13/A. és 14. szakaszai.
A kezelt adatok köre: A kezelt adatok közé tartozik minden olyan adat, amely szükséges a szolgáltatás
igénybevételére és a szolgáltatás teljesítéséhez. Ezek: név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 18 hónap, a nem visszaigazolt regisztrációk
esetében 8 nap. Adattovábbítás: az érintett kifejezett hozzájárulása, felhatalmazása alapján, hírlevél
küldése céljából.
A felhasználó a regisztráció alkalmával hozzájárul ahhoz, hogy őt az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés
céljából elektronikus úton megkeresse. Érintett a vonatkozó hozzájárulását emailen bármikor
visszavonhatja. Érintett személyes adatainak módosítását az emailben bármikor megteheti. Az érintett
regisztrációját bármikor törölheti. Az adatok módosítása vagy a regisztráció törlése a szolgáltatás és a
szerver terheltségétől függően legfeljebb 3 munkanapot vesz igénybe.
5.4. A szolgáltatás folyamán történő adatkezelés
Érintett a honlapon történő regisztrációval és személyes adatai feltöltésével kifejezetten hozzájárul adatai
kezeléséhez. A szolgáltatással összefüggő kérdések, nehézségek, panaszok esetén az érintett telefonon
vagy elektronikus úton kapcsolatba léphet Adatkezelővel, amikor is megfelelő tájékoztatást kap.
5.5. E-mail címek felhasználása
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon, hírlevél küldésére használja fel. A
regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó
leveleket Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett
link segítségével.
5.6. Egyéb adatkezelés
Jelen Nyilatkozatban nem nevesített esetleges adatkezelések tekintetében érintett az adat felvétele
alkalmával kapja meg a szükséges tájékoztatást. Hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság,
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, stb.) illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából
megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben annak jogszabályi feltételei
fennállnak- személyes adatot csak olyan körben és mértékben ad ki, amely a megkeresés céljával arányos
és a hatósági eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges.
6. Adatbiztonság
Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a tárhely-
szolgáltató által meghatározott szerverteremben találhatók meg. Az adatbiztonság keretében Adatkezelő a
személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök
üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok kizárólag az arra feljogosítottak számára
hozzáférhetők (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés
hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen
védettek (adat bizalmassága). Adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok minimalizálásához és lehárításához mindenkor
szükséges védelmi szintet képviseli. Adatkezelő az adatkezelési folyamatok biztonságáról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat megfelelő
szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és visszaélésekkel
szemben. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak
a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű
hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, amelynek a terjedelme igazodik az ún. "need to
know" elvhez, melynek lényege, hogy kizárólag olyan terjedelmű hozzáférés engedélyezhető, amely a
munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges, és csak olyan személy részére, akinek az adatok
kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását
Adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.
8. Jogorvoslati lehetőségek8.1. Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,
hogy személyes adatait helyesbítse, továbbá hogy személyes adatait - a kötelező adatkezelés kivételével -
törölje vagy zárolja.
Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat
meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.
Adatkezelő törli a személyes adatot, ha - kezelése jogellenes, - az érintett azt kéri, - az adat hiányos vagy
téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, - az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, - azt a
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8.2. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt közli az érintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja Az érintettet az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
8.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, valamint, ha azt törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést -
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha az érintett Adatkezelőnek fentiek szerint meghozott döntésével nem ért
egyet, illetve ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
8.4. Bíróság előtti jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása az
illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az
is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében
beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére,
az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - Adatkezelő
azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és
nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt megtérít. Az érintettel szemben Adatkezelő felel az adatfeldolgozó
által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóság előtt lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c. Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Telefax: 06-1-
391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
9. Egyebek
9.1. Az érintett a honlapon történő regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a
személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az
felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából
a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása
céljából kezelje, felhasználja.
9.2. Az adatkezelés időtartamának lejártával az érintett személyes adatait Adatkezelő az érintett
beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törli.
9.3. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok teljes
körűen védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is,
hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak
felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot és egyben Szabályzatot a Felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
Az Adatkezelési nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. május 25.